Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen GDPR.

V agentuře QUIQ s.r.o., ICO 28809238, (dále jen QUIQ) věnujeme ochraně dat velkou pozornost.

V tomto dokumentu se dozvíte, (v souladu s čl. 13 GDPR), jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme

  • Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu a číslo účtu.

  • Kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména je to e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, případně váš kontakt na sociálních sítích.

  • Fotodokumentace, která funguje jako kontrolní a reportovací nástroj.

 2. Jak osobní údaje získáváme

  • Osobní údaje získáváme od Vás – našich spolupracovníků, dodavatelů a klientů (dále jen odběratel) na základě smlouvy o spolupráci/práci, na základě udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních dat nebo na základě oprávněného zájmu.

 3. Proč potřebujeme Vaše osobní údaje

  • Identifikační údaje potřebujeme primárně pro účely vyúčtování, abychom mohli vyúčtování provést a fakturovat provedené služby.

  • Jméno, adresu a kontakt potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli zasílat materiály potřebné k plnění služeb a realizaci projektů, nebo naopak, abychom je od Vás mohli vyzvedávat.

  • Kontaktní údaje potřebujeme pro přípravu a realizaci námi prováděných projektů.

  • Fotodokumentace je součástí hodnocení projektů, reportingu dané akce / aktivity a stává se nedílnou součástí vyúčtování hostesek a promotérů.

 4. Vaše právo na informace

  • Na požádání Vám sdělíme, jaké osobní údaje o Vás uchováváme. Pokud je budete chtít opravit, na Vaši žádost je opravíme. O změnu osobních údajů nebo žádost o jejich odstranění, prosím, pište na adresu info@quiq.cz

 5. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme

  • Osobní údaje, které jako správce osobních údajů evidujeme a zpracováváme buď přímo sami či je předáváme našim spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří pro nás vykonávají administrativní, technickou a organizační aktivitu pro realizaci projektů.

  • Pro rozesílání tištěných podkladů nebo vybavení, potřebného pro realizaci daného projektu, využíváme distribuční a logistické společnosti, kterým poskytujeme nezbytně nutné osobní údaje.

  • K předání osobních údajů úřadům a orgánům dochází pouze v rámci závazných právních předpisů.

  • Osoby pověřené zpracováním Vašich osobních údajů jsou povinny zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajích a jsou povinny zajistit bezpečnostní opatřeních zamezující jejich zveřejnění.

 6. Ochrana a zabezpečení osobních údajů

  • S Vašimi osobními údaji nakládáme zodpovědně a v souladu s platnou legislativou.

  • Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované, ale i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech umístěných v Evropské unii.

  • Osobní data jsou chráněna v přiměřené maximální možné míře.
   Udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů po celou dobu potřeby jejich užívání a skladování.

 7. Prohlášení správce osobních údajů

  • Jako správce osobních údajů svých odběratelů splňujeme zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

   • Zpracováváme osobní údaje pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu.

   • Nepracujeme s citlivými osobními údaji, tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu a genetický údaj subjektu, apod.

   • Splňujeme informační povinnost vůči svým odběratelům/dodavatelům/ spolupracovníkům a klientům podle zákona o ochraně osobních údajů.

   • Umožňujeme svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů.

   • Plníme další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Aktualizace dokumentu 17.12.2020.